معمولا در دستگاه های کارتخوان سیار دو باطری تعبیه شده است.یکی از باطری ها جزو قطعات داخلی دستگاه است که برای کاربران معمولی قابل مشاهده نیست این
باطری مخصوص عملیات داخلی دستگاه است و صرفا توسط تعمیرکاران مجاز قابل تعویض می باشد.باطری دوم باطری است که کاربر آن را مشاهده می کند و معمولا با بازکردن پشت دستگاه(وابسته به مدل) قابل مشاهده است.