معاونین شرکت

معاونت عملیات - حسین شکراله

شماره تماس: 02143697000 داخلی 650

معاونت بازاریابی و توسعه کسب و کار -  امید غنی زاده

شماره تماس: 02143697000 داخلی 654

معاونت تامین و پشتیبانی عملیات -  امیر رشید

شماره تماس: 02143697000 داخلی 655

معاونت اداری، مالی و اقتصادی - محسن شورمیج

شماره تماس: 02143697000 داخلی 771