مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر علی رمضانی